Yhdistyksen säännöt

PDF-tiedostoRekisteriseloste.pdf (686 kB)
Rekisteriseloste
PDF-tiedostoVerkkopalvelunKayttoehdot.pdf (1.4 MB)
Verkkopalvelun käyttöehdot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Classic VW Club Finland ry ja sen kotipaikka on Lohja.

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistys toimii aatteellisella periaatteella.

Yhdistyksen tarkoituksena on koota yhteen ja tukea Volkswagen-merkkisten autojen ja siihen liittyvien oheistuotteiden harrastajia/omistajia/ja tai niistä kiinnostuneita, tehdä merkkiä tunnetuksi ja vaalia merkkiin liittyvien autojen/varaosien historiaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää Volkswagen harrastajille monimuotoisia kokoontumisia, näyttelyitä, tapahtumia ja kilpailuja sekä muuta alaan liittyvää harrastustoimintaa. Yhdistys voi tarkoituksensa toteuttamiseksi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä hallita näin saatua tai ostettua omaisuutta. Yhdistys voi järjestää rahankeräyksiä ja vastaanottaa avustuksia.

 

3 Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi Iiittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsenmaksu laiminlyödään tai tarvittaessa käyttää yhdistyslain 14§. Jäsen voi erota yhdistyksestä kirjallisesti tai suullisesti ilmoittamalla hallituksen jäsenelle tai puheenjohtajalle. Yhdistykseen voi kuulua myös kannatusjäseniä, jotka voivat olla yksityishenkilöitä, yrityksiä ja yhteisöjä. Yhdistys voi hallituksen päätöksellä nimetä kunniajaseniä.

 

4. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous erikseen varsinaisille jäsenille ja kannatusjasenille. Kunniajäsen vapautetaan jäsenmaksusta.

 

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4.-6 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

 

7. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissa ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Äänestysoikeus edellyttää fyysistä läsnäoloa kokouksessa.

 

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeilla tai sähköpostitse.

 

10. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,  kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa

kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellaan seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi

ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

7. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti sähköpostitse tai kirjeitse hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisäIlyttää kokouskutsuun.

 

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintaan kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa, käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämäIIä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.